Кои се принципите на исламот за монотеизмот?

Принципите на исламот за монотеизмот се засноваат на концептот теухид, што значи единство на Бога во исламот. Теухид е единствениот најважен концепт во исламот и основата на исламската вера. Тев(у)хидот може да се разбере од три аспекти:

– Единството на Бога во Неговото владеење: Ова значи дека Бог е единствениот Творец, Одржувач и Владетел на вселената. Тој нема партнер, ривал или еднаков во Неговата доминација и власт. Тој е изворот на сета моќ и мудрост. Само Тој предизвикува сè да се случи и ништо не се случува без Негова волја. Тој е Господар на сите светови и на сите суштества.

– Единство на Бога во Неговото обожавање: Ова значи дека Бог е единствениот кој заслужува да биде обожуван и на кој треба да си му послушен. Тој нема партнер, соработник или посредник во Неговото обожавање и послушност. Тој е единствената цел и целта на животот воопшто. Тој е Единствениот кој може да одговори на молитвите и да даде благослови. Тој е Единствениот кој може да простува гревови и да ги награди добрите дела. Тој е Единствениот кој може да води и заштити.

– Единството на Бога во Неговите имиња и особини: Тоа значи дека Бог ги има најубавите имиња и најсовршените особини кои му припаѓаат само Нему. Тој нема партнер, сличност или сличност во Неговите имиња и својства. Тој е единствен и неспоредлив во секој аспект на Неговото битие. Тој е најмилосрдниот, најмоќен, најмудар, најправеден и највозвишен.

Овие принципи на монотеизмот се изведени од Куранот и Суннетот, кои се основните извори на исламското водство. Куранот е зборот Божји објавен на пратеникот Мухамед (мир над него) како јасен доказ и упатство за човештвото. Суннетот е пример и учење на пратеникот Мухамед (мир над него) како што е запишано во автентични извештаи наречени хадиси. Куранот и Суннетот го потврдуваат и објаснуваат тев(у)хидот на различни начини и контексти.

Куранот изјавува дека тевхидот е суштината на исламот и првиот показател на верата. Во него се вели: „Кажи: Тој е Аллах, [кој е] Еден; Аллах е Вечното засолниште; Ниту раѓа ниту се раѓа; Ниту, пак, има еднаков на Него“. (112:1-4) Исто така, вели: „Нема божество освен Него; нема бог освен Него; нема господар освен Него; нема творец освен Него; нема поддржувач освен Него; нема судија освен Него; нема помошник освен Него; нема заштитник освен Него; освен Тој“. (59:22-24)

Суннетот го потврдува и илустрира тевхидот на различни начини и контексти. Тој пренесува дека пророкот Мухамед (мир над него) рекол: „Најдобрата изјава што јас и сите пратеници пред мене сме ја кажале е: Нема друг бог достоен за обожување освен Аллах, сам без партнер“. (Сахих Муслим) Исто така, пренесува дека тој рекол: „Кој ќе умре знаејќи дека нема друг бог достоен за обожување освен Аллах, ќе влезе во Рајот“. (Сахих Муслим)

Овие принципи на монотеизмот се она што го разликува исламот од другите религии кои можеби го признаваат Бога како Создател, но му поврзуваат партнери во неговото обожавање или својства. Исламот отфрла каква било форма на политеизам, тринитаризам, пантеизам или идолопоклонство како кршење на тавхидот и непростлив грев освен ако искрено не се покае. Исламот ги повикува сите луѓе да го обожаваат само Бог според Неговото откровение и водство.

За авторот

Горан Димитриески е блогер и истражувач на ориенталните цивилизации.

Коментари

Најнови видеа